نواری

فیبرکربن بصورت نوار- قرقره

Carbon fiber tape