مقدمه

نیاز روز افزون صنایع داخلی به فیبر کربن - در اختیار داشتن دانش و تجربه کافی و دسترسی به منابع معتبر اروپایی ما را بر ان داشت تا یاور شما باشیم . ما با دراختیار داشتن تیمی مجرب از مدیران شرکت های اروپایی و اساتیر محقق در زمینه فیبر کربن بابیش از ده سال فعالیت در کشور المان آماده ارایه مشاوره و تامین نیاز شما می باشیم .