پارچه ای

فیبرکربن بصورت پارچه - رول

Carbon fiber cloth (Fabric)