آمیزه های برپایه PBT,PS,PET

SEPEX COM علامت تجاری پلی استر، پلی بوتیلن ترفتالات(PBT) و پلی اتیلن ترفتالات(PET) اصلاح شده شرکتSEPEX استموادPBT وPET شامل گریدهای تقویت شده و گریدهای دیر سوز است.PETدر مقایسه باPBT از پایداری دمایی مناسبتری برخوردار است. خواص الکتریکی عالی همراه با خواص مکانیکی بسیار مناسب سریSEPEXCOM ، دامنه استفاده این مواد را در صنایع الکتریکی و الکترونیکی مانند انواعConnector وCoil former گسترش  داده است